Dit is de privacyverklaring van wandelvereniging De Boetenbaintjes uit Groningen. Wij hechten veel waarde aan het omgaan met de persoonsgegevens van onze leden. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we met persoonsgegevens omgaan en welke rechten de leden hebben. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Wij nemen van elk lid het postadres (achternaam, voornaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer en de geboortedatum op in ons digitale ledenbestand. Het post- en e-mailadres en het telefoonnummer gebruiken wij voor communicatie over de activiteiten van de club en voor het innen van de contributie. De geboortedatum geeft ons inzicht in de leeftijdsopbouw van onze club. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Een lid heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de secretaris. Wanneer een persoon het lidmaatschap beëindigt worden de gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen in het ledenbestand per direct verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Wandelvereniging De Boetenbaintjes treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen de secretaris heeft directe toegang tot persoonsgegevens. Post- en emailadressen worden alleen gedeeld met de penningmeester ter controle van betalingen. In de correspondentie over activiteiten waar leden zich voor hebben aangemeld kan het zijn dat namen en e-mailadressen van andere deelnemers worden vermeld.

Website
Op de website www.boetenbaintjes.nl staan foto’s die gemaakt zijn tijdens wandelingen. Leden kunnen bij de secretaris bezwaar maken tegen foto’s waarop zij zichtbaar zijn afgebeeld. Deze worden dan van de website verwijderd.

Wijziging van het privacy beleid
Wandelvereniging De Boetenbaintjes past haar privacybeleid indien nodig aan. De meest recente versie van de Privacyverklaring staat op de website www.boetenbaintjes.nl. Wij raden leden aan om de Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen communiceren wij per e-mail.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthoudende autoriteit in Nederland op het gebied van privacybescherming.

Klachten en vragen
Neem bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen daarover contact op met de secretaris. Wij doen ons uiterste best om klachten naar tevredenheid op te lossen. Daarnaast heeft iedereen het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wandelvereniging De Boetenbaintjes
Juli 2019